Tankerne

TANKERNE – og de gode intentioner

Selvom vi er født med gode intentioner, kan vi alligevel let komme galt afsted i vores kommunikation og berøring med andre mennesker. Vi har måske også oplevet andre opføre sig selvdestruktivt, selvom de måske både er velbegavede og iøvrigt veltilpassede kultiverede mennesker. Disse korte udfald af sårende ord eller ondartede handlinger, skyldes ofte et menneskes uvidenhed, om hvordan tanker og følelser, ubevidst kan styre os, og undertiden tage kontrollen over vores adfærd og dermed begrænse vores livsmuligheder. Disse episoder, er naturligvis ikke et udtryk for hvem vi egentlig er, men blot et tegn på, at der findes ubevidste mekanismer, som kan styre for vildt, uden at vores gode hjerte og sunde fornuft kan forhindre det.

Disse episoder i livet,  er naturligvis ikke noget vi inderst inde ønsker, beslutter og planlægger. Men det sker fordi vi i kortere eller længere tid, styres af det ubevidste sind. Når vi først lærer at kaste opmærksomhedens klare lys på det ubevidste i os selv, mister det sin magt. Vi vil derefter gradvist opnå en bedre kontrol, og dermed undgå de uudholdelige livssituationer, de plagsomme tanker og de deraffølgende ubehagelige følelser og fornemmelser i kroppen.

Den gode nyhed er, at vi med en fornyet indsigt i de bagvedliggende usynlige mekanismer, bliver i stand til selv at tage fuld kontrol over vores liv, og dermed bevidst vælge, at være den bedste udgave af os selv, hver dag, resten af livet.

Tankernes tyranni.

De fleste mennesker styres ubevidst af deres tanker. Tankerne bestemmer ofte, over det vi siger og gør. Det er faktisk ret praktisk, fordi det gives os mulighed for at overleve, og klare dagen og vejen i samarbejde med omgivelserne. Dette er så at sige tankernes konstruktive funktion. Men tanker er ikke altid særligt konstruktive, og de kan undertiden plage os, så vi hverken kan finde rast eller ro. De fleste har prøvet, at deres sunde fornuft trængte til hvile og søvn, mens de uønskede tankestrømme, forhindrede kroppen i at gøre det, den dybest set havde mest brug for. Tankerne kan tilsyneladende forhindre kroppen, i at få dækket de vigtigste og mest basale behov, som f.eks. søvn.

 

Tankespind.

Tankerne har deres udspring i alle de historier og oplevelser, som hjernen har gemt fra tidligere i livet. Det er imidlertid ikke kun os selv, der kan bestemme tankernes indhold. Tankerne kan nemlig også styres af andre mennesker, uden at vi selv kan forhindre det, med vores vilje og sunde fornuft. De ting, andre mennesker siger eller gør, udløser øjeblikkeligt indre billeder, fortolkninger og tankestrømme i vores hoved, uden at vi kan forhindre denne proces. Men det er gudskelov kun så længe de fungerer i det ubevidste felt.

Typisk foregår følgende sekvens, når tankerne trigges. Alt dette foregår lynhurtigt, og som oftest i vores underbevidsthed. Derfor kan vi ikke altid stoppe reaktionen, hvis den viser sig at være destruktiv for os.

  1. Ord, billeder eller oplevelser, trigger via sanseapparatet vore tanker, og der dannes en form for fortælling. Denne fortælling består af gamle oplevelsesmønstre, der minder lidt om den nuværende situation. 
  2. Fortællingen trigger til flere tanker i samme retning, og når tankerne møder kroppen, opstår der følelser der er ladet med enten positiv eller negativ energi.
  3. Vores krop reagererer derefter på følelserne, uanset om fortællingen er sand eller falsk. Det skyldes, at kroppen ikke kan kende forskel på de ægte signaler fra os selv(vores indre kerne), eller de der er udløst af tankespind.  
  4. Vi reagerer udadtil med ord eller handlinger, i overensstemmelse med den fortolkning og de følelser, der udløstes. Kroppen kan også reagere med rysten, hjertebanken, uro, sved på panden, gråd, eller påføre os glæde og nydelse o.s.v. 

Et eksempel: Lad være med at se en isbjørn foran dig. Måske nåede du at stoppe tankerne og billederne af isbjørnen, men som oftest kører følelserne med os, uden at vi måske opdager manipulationen.

Sandheden er at der ikke er nogen isbjørn hos dig. Der er altså stor forskel på dine tanker og den reelle situation.

Hvis du vil dykke ned i emnet, kan du her se en video hvor Eckhart Tolle fortæller om at skelne mellem tankespind, og den realitet og den situation, du rent faktisk befinder dig i. 

LINK til Video

Smagsprøve på Tolles bøger:

At gøre sig fri af tankestrømmen.

Den gode nyhed er, at du kan frigøre dig fra tankerne.

Det er den eneste sande frigørelse. Du kan tage det først skridt nu.

Begynd at lytte til stemmen i dit hoved, så ofte, du kan. Læg specielt mærke til eventuelle gentagne tankemønstre, de gamle grammofonplader, der har spillet i dit hoved, måske i mange år.

Det er det, jeg mener med at “iagttage tænkeren”, hvilket er en anden måde, at sige; Lyt til stemmen i dit hoved, vær der som det nærvær, der er vidne til den.

Når du lytter til den stemme, så lyt til den på en upartisk måde. Det vil sige, døm ikke. Lad være at fordømme det, du hører, for hvis du gør, betyder det, at den samme stemme er kommet tilbage gennem bagdøren. Du vil snart indse, at dér er stemmen, og hér er jeg , der lytter til den, iagttager den. Denne jeg er-indsigt, denne fornemmelse af dit eget nærvær, er ikke en tanke. Den opstår hinsides tanken, på et højere bevidsthedsplan i din indre kerne.  

Så når du lytter til en tanke, er du ikke bare bevidst om tanken, men også om dig selv som vidne til tanken. Der er kommet en ny bevidsthedsdimension til.

Din egen erkendelse

Nogle vil synes, at det ovenstående er det rene nonsens, mens andre vil opdage en ny dimension i sig selv. En spændende livsmulighed der frister til yderligere udforskning og fordybelse.

Tankerne er desværre ikke et særligt præcist og sandfærdigt udtryk for virkelighedens verden. Tankerne er derimod en mere eller mindre korrekt fortolkning, baseret på det der i forvejen ligger i vores indre database. Databasen er gammel og fyldt med forældede oplysninger, og tidligere fortolkninger og især misfortolkninger, af det der i virkeligheden er foregået i vores liv. Tanker er i virkeligheden fiktion, ligesom i eventyr og ønskedrømme. Samtidigt er de selvforstærkende og kan opnå enorme proportioner, der ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

Men det er vi i tankerne ikke selv bevidste om. Tankerne kan derfor godt opfattes som en slags uønsket virusprogram, der pludselig overtager styringen og kontrollen med ord og handlinger, og af og til aktivt modarbejder vores inderste ønsker og intentioner.

Hvem er jeg så? 

Hvis tankerne virkelig kan plage og modarbejde mig, hvem er så det “jeg“ det går ud over, og som plages af uønskede tanker? Det kan jo ikke være en og samme instans. Sandheden er den, at vi gudskelov ikke kun er vore tanker, og at tankerne ikke er vores sande jeg.

Det er vigtigt at forstå, at tankerne ofte giver os det fejlagtige indtryk, at de netop er den samme psykologiske instans, som vi selv er. Denne illusion er opstået, fordi vi har bundet en stor del af vores personlige identitet, sammen med tankerne. Tankerne er imidlertid ikke et udtryk for vores indre kerne, men blot en række gamle fortællinger og sætninger, fra vores tidligere liv, som vi hver dag læser op for os selv. Ikke alle sætninger er positive og mange af de negative tanker, styrker bestemt ikke vores livsglæde, selvfølelse eller selvværd.

Forudsætning for at opnå den indre harmoni, er primært at lære at adskille tankerne, fra det eller den vi selv er. Altså at opnå evnen til at iagttage tankerne, og selv kunne bestemme, om de skal afføde flere tanker i samme retning, eller vi skal standse deres ødelæggende aktivitet, og blot lade dem passere.

Når tankerne møder kroppen, opstår der følelser og fornemmelser. Nogle er bevidste, ønskede og behagelige og andre er ubehagelige. De fleste mennesker har lært at dyrke denne simple mekanisme, på en særdeles postitiv og livgivenede måde.  Altså ved simpel ønsketænkning.  F.eks. har de fleste prøvet at lade særligt søde tanker forstærke sig mere og mere, og til sidst opnå en tilstand af ekstase, hvor det føles som om at hjernen overrisles med de mest vidunderlige stoffer.

Samme proces kan igangsættes ved gentagelse af negativt ladede tanker. Reaktionen kaldes stress, og hvis det får lov at fortsætte bliver vi deprimerede af det. Denne mekanisme er, uanset om den optræder som negativ eller positiv, et menneskeligt vilkår. Hvis vi vil påvirke vores følelsesliv og humør i en positiv retning, ligger mulighederne for indflydelse, først og fremmest i at opnå kontrol over tankestrømmene.

Altså at observere tankerne, fra et andet sted eller en anden etage i hjernen,  der er adskilt og uafhængigt af tankerne. Denne iagttagen kan kun finde sted, når man får lært at indtage et højere bevidsthedsplan, end det vi plejer at bevæge os rundt på.

Alle mennesker har denne platform eller dette niveau i sig, selv om de vanemæssigt kun opfatter sig selv, som værende deres tanker. Derfor vil det være nyt for de fleste, at de rent faktisk har denne usynlige og uudnyttede ressource.

I Følelsernes verden.

Følelser er naturlige og medfødte, og dem er der som sådan ikke noget forkert ved. De opstår ofte automatisk, som kroppens naturlige reaktion på pludselige og overraskende hændelser.

Det er naturligvis meget menneskeligt, at føle glæde ved andres selskab, deres præstationer, nyanskaffelser og livslykke, eller at føle sorg når nogen eller noget forlader os, og vi skal lære at give slip. Det er også et godt tegn på vores medmenneskelighed, når vi føler empati med et andet menneske der lider nød, eller at vi føler frygt når noget udefra, reelt truer vores helbred eller trivsel. Normale følelser opstår ud fra noget, der virkelig sker her og nu. Følelser der opstår som et produkt af tanker om fortid eller fremtid er udbredte, men uægte. Følelser der opstår ud fra tankespind er ren fiktion, men kroppen kan desværre ikke skelne mellem fiktion og virkelighed, og reagere på præcis samme måde, hvis tankerne først igangsættes, og får næring til at formere sig.

I et samfund som det danske, er det sjældent vi selv oplever rigtige livstruende begivenheder. Hos langt de fleste der oplever en tilstand af angst eller frygt, taler vi rent faktisk om ting, der kun forgår og forstærkes i deres tanker, og som andre derfor ikke oplever som en trussel. Når frygt opstår i tankerne, er reaktionen ofte ude af proportioner, med den livssituation, der er virkeligheden.  Det betyder ikke, at frygten er mindre, eller at den af den ramte, kan opleves som langt mere ubehagelig og rædsselsfuld, end de ting der rent faktisk er livstruende i tilværelsen.

Tankerne kan i sig selv påføre os irrelevante følelser, ud fra en fejlagtig fortolkning af noget fra fortiden, eller få os til at bekymre os om en imaginær trussel, der måske, måske aldrig vil forekomme i fremtiden. Altså er tankerne ikke altid koblet til det, der reelt forgår i nuet. Tankerne har samtidigt en særlig tilbøjelighed til at tage på “tankeflugt” på det tidsmæssige plan, når situationen er ny og ukendt.

Kunsten er, at lære at kunne skelne mellem de forskellige tilstande, altså at spotter de fiktive tanker, fra den reelle virkelighed. Det gøres bedst ved at øve sig i at fastholde sin opmærksomhed på nuet, selvom tankerne forsøger at føre os på vildspor, ved at flygte på det tidsmæssige plan.

Ideen er ikke, at forhindre de mere naturlige eller de lystbetonede følelser og fornemmelser i vores krop. Vi skal blot opnå kontrollen , så vi selv bestemmer hvornår og hvordan tingene skal udspille sig. Følelser giver rigtig god mening, når de er situationsbestemte, og relevante i forhold til den reelle situation, vi lige nu befinder os i.

Kollektiv tankeflugt.

Det kan være svært at lære at iagttage vore egen tanker. Men det forhindrer os ikke, i at iagtage andres adfærd, og dermed deres tankemønstre. Det er ihvertfald en god begyndelse, og meget lettere end at observere sig selv.

Prøv at lægge mærke til, hvor ofte tankerne ubevidst og tvangsmæssigt styrer andre menneskers tale, væk fra det som forgår i nuet, og hvordan de ubevidst retter deres egen og dermed også vores opmærksomhed, tilbage i fortiden eller måske ud i fremtiden. Andre vælger den særligt raffinerede flugtform, at eksponere deres tanker og tale, ud som anekdoter om andre personer, der ikke er tilstede. Herved opnår de ubevidst at flytte fokus væk fra sig selv, og det ubehagelige, de har svært ved at håndtere.

Herved forhindrer tankerne, det livgivende og oprigtige nærvær, med det eller den, man rent faktisk tilbringer sit liv med her og nu.

Mennesket eksisterer kun i nuet. Det er alt hvad vi har. Til gengæld har nærvær med nuet, den særlige kraft og styrke, der skal til for at lære af modgang, og vende livets mange udfordringer til noget positivt. Nuet udmærker sig i diametral modsætning til tankespind om fremtid og fortid, ved netop at give os indflydelse på vores liv. Ingen kan ændre et komma i historien, ligesom det kan være svært at spå om hvad fremtiden bringer. Men et liv i kontakt med nuet, giver øget indre harmoni, styrke og indflydelse.

Hvis du fandt denne side brugbar og informativ, må du gerne dele linket med andre, der kunne have glæde af den. Det gør du ved at klikke på et af de små blå links (FB, Twitter eller e-mail) herunder.